Våre generelle vilkår

Vilkår som gjelder alle transportoppdrag utført av Transportsentralen Oslo.

Vilkår for transportoppdrag utført av Transportsentralen Oslo AS
Redigert 01.01.2022


Transportsentralen Oslo AS sine generelle vilkår gjelder for alle transportoppdrag, dersom ikke annet er særskilt spesifisert i avtalegrunnlaget med kunden.


1.0 Vilkårenes omfang
Transportsentralen Oslo AS (heretter kalt TSO) mottar gods til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og transportvilkår som gjelder for TSO.


TSOs transportvilkår følger av avtale med kunden, med tillegg av Norsk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015), Vegfraktloven, Vegtrafikkloven og Sjøloven.


Med transport menes lasting og lossing på anvist område, kjøring og all dokumenthåndtering som er nødvendig for befordringen. TSO forutsetter at kunden overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av TSOs oppdrag. Kunden forplikter seg til å gi TSO all nødvendig informasjon og dokumentasjon TSO trenger for å kunne utføre sine transportoppdrag i henhold til avtalen.


Kunden er ansvarlig for, i god tid i forveien, å varsle TSO om forhold som vil kunne påvirke TSO sin mulighet til å utføre transport.
TSO kan benytte seg av ulike bilstørrelser for å utføre et oppdrag dersom ikke ønsket bilstørrelse er ledig. Samme oppdrag kan derfor ha ulike priser.


1.1 Fraktbrev og merking
Kunden plikter å sørge for at godset er korrekt merket og at fraktbrev er korrekt utfylt og tydelig merket med avsender, mottakers navn, kontaktpersoner, fakturareferanser, leveringsadresse og utleveringssted, inkludert bruttovekt og mål. Feil som måtte oppstå på grunn av manglende fraktbrev eller mangelfulle opplysninger, tar TSO ikke ansvar for. Avvik i forhold til oppgitte opplysninger kan medføre tilleggskostnader for kunden. Med en sending forstås det gods som angis på et fraktbrev for transport fra sender til mottaker.


Dersom det er avtalt at frakt av farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende regelverk, herunder ADR. Oppdragsgiver er herunder ansvarlig for at godset er korrekt klassifisert, merket og emballert og at korrekte transportdokumenter følger godset. Oppdragsgiveren skal holde TSO skadesløs for forsinkelser, tap og skader ved mangelfull oppfyllelse av sine plikter.

 

Avvik med hensyn til mål og vekt korrigeres av sjåfør eller avsender, og signeres av avsender og eller varemottaker på fraktbrevet. Det må angis om frakten skal betales av avsender eller mottaker. Dersom dette ikke er angitt på fraktbrev, legges til grunn at frakten skal betales av avsender.


Alle sendinger skal inneholde et transportdokument. Ved mangel kan sjåfør være behjelpelig å fylle ut dette mot kr. 100,- i tillegg.


1.2 Tilgjengelighet til oppdragssted
Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes noen fysiske eller andre hindringer som vanskeliggjør TSO sin utførelse av oppdraget; det være seg rydding eller utilstrekkelig brøytet/strødd. Dersom oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og TSO ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (i henhold til punkt 1.6). Dersom TSO anser det hensiktsmessig kan TSO likevel vurdere tiltak for å muliggjøre oppdraget. I slike tilfeller vil kunden belastes med medgått tid og kostnader for å rydde hindringen av veien.


1.3 Priser
Om ikke annet er avtalt, gjelder prisene som er oppgitt i TSOs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene kan, om ikke annet er avtalt, endres uten forvarsel. Alle våre priser er eks. mva. og bomavgifter og evt. andre offentlige transportkostnader. Prisene justeres normalt en gang pr. år.


1.4 Prisberegning for timeskjøring og time+ km-kjøring
TSOs prisliste har to ulike beregningsmåter; timeskjøring og time + km-kjøring.
Ved beregning av tidsforbruk vil timen avrundes oppover til nærmeste halve eller hele time. Ved beregning av kilometerforbruk kan påbegynt kilometer beregnes som hel kilometer. Spise- og hvilepauser skal trekkes fra ved beregning av tidsforbruket. Dersom det ikke på forhånd er avtalt hvilken av disse beregningsmåtene som skal nyttes, har TSO rett til å velge beregningsmåte. Tidsforbruket regnes fra det tidspunkt bilen kjører fra TSOs hovedkontor på Alnabru til den kommer tilbake til samme sted, eller kommer til nytt oppdragssted dersom dette ligger nærmere. Kvittert fraktbrev/kjøreseddel er å betrakte som aksept for utført oppdrag.


1.5 Ekstra kostnader
Ekstra kostnader som påløper under utførelse av oppdraget vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være; bomavgift, fergekostnader, overtid og hjelpemann, gebyrer, toll og andre offentlige avgifter. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved fast kjøring.


1.6 Bomtur
Dersom det er avtalt utkjøring/henting og avsender/mottaker ikke er til stede, blir oppdraget fakturert i sin helhet med avtalt pris. Det samme gjelder dersom oppdraget ikke kan gjennomføres på grunn av manglende eller feil opplysninger fra oppdragsgiver.


1.7 Gateleie
I tilfeller hvor det er påkrevd med gateleie, må kunden søke om tillatelse til parkering på offentlig grunn. TSO kan bistå med søknad om dette, og vil da viderefakturere den kommunale avgiften per dag, samt et administrasjonsgebyr iht. den til enhver tid gjeldende sats.


1.8 Administrasjonsgebyr
Det beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 65,- per faktura.


1.9 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 10 dager om ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

 

1.10 Sikring av last på pall
Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Om det er fare for at godset skal forskyve seg og påføre skade, skal dette sikres med stroppebånd, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er tilfredsstillende gjort, kan TSO avvise oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.


1.11 Forsikring
TSO forsikringsdekning er basert på ”Lov om Vegfraktavtaler av 1974” (dvs. Godsansvarsdekning). Tilleggsforsikring utover det som dekkes av godsansvarsdekningen, er kundens ansvar. TSO kan være behjelpelig med å tegne slik tilleggsforsikring.


1.12 Kommunikasjon
Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføring av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.


1.13 Tap av nøkkel
Dersom nøkkel som kunden har utlevert til TSO skulle komme bort, er TSO kun forpliktet til å erstatte kostnader til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskiftning av låssystemer eller annet følgetap erstattes ikke.


1.14 Mislighold av avtalen
Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Ved mislighold eller kvalitetsavvik kan hver av partene påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.


TSOs samlede ansvar i henhold til avtalen skal ikke i noe tilfelle overstige det minste av den samlede pris som er betalt av kunden for det enkelte oppdraget og kr 6 000,- for vanlig bil og kr 10 000,- for kranbil.


Ved betalingsmislighold har TSO rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt. Ved forsinket eller uteblitt betaling har TSO også rett til:


A) å holde tilbake gods TSO er i besittelse av for så mye av vederlaget at det sikrer de krav TSO har utestående, og


B) å fremme erstatningskrav for tap som TSO lider som følge av betalingsmisligholdet.


Dersom en part innstiller sine betalinger eller blir slått konkurs eller det foreligger vesentlig mislighold fra en av partene, kan den annen part heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Den annen part kan i stedet velge å sette rimelig frist for å avhjelpe det påpekte forholdet. Dersom utbedring i slike tilfeller ikke har funnet sted innen fristen, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Erklæring om heving må skje skriftlig.


1.15 Skadeerstatning
Skader på gods forårsaket av TSOs representanter skal meldes skriftlig. Spesifisert krav med fraktbrev og fakturakopi som viser godsets verdi sendes til TSO, uten unødig opphold og senest 7 dager etter at skade ble oppdaget. Tap og skader behandles i henhold til bestemmelsene i NSAB 2015. Skader og reklamasjoner sendes til reklamasjon@tsoslo.no
I de tilfeller hvor TSO har utbetalt erstatning for skadet gods, kan TSO kreve å få det skadede godset utlevert. Dersom kunde ikke ønsker, eller ikke har mulighet til, å utlevere det skadede godset, skal avtalt erstatningsbeløp reduseres med antatt verdi av det skadede godset og minimum 30 %.
Ved reklamasjoner skal kunden uoppfordret betale den del av oppgjøret som ikke er bestridt. Ved tilbakeholdelse av omstridt beløp, har kunden ordinær risiko for forsinkelsesrente og andre misligholdsvirkninger.


1.16 Forsinkelse
TSOs ansvar ved forsinkelse er begrenset til fraktbeløpet. Øvrige kostnader som oppstår som følge av forsinket levering, erstattes ikke.


1.17 Avbestilling
Alle oppdrag som avbestilles mindre enn 24 timer før oppstart, blir fakturert i sin helhet.


1.18 Underleverandør
TSO har rett til å benytte seg av underleverandører ved utførelse av arbeid i henhold til nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen. Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen, forholde seg direkte til TSO, og ikke til underleverandør. TSOs medlemmer regnes i denne sammenheng ikke som underleverandør.


1.19 Force majeure
Dersom avtalens eller oppdragets gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammende parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til krig, eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, ekstreme værforhold (slik som, men ikke begrenset til, brann, tørke, flom og ekstrem kulde), langvarige forstyrrelser i transport, telekommunikasjon eller strømforsyning, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av en offentlig myndighet eller domstol. De ovennevnte forholdene skal kun være befrielsesgrunn dersom virkningen på oppfyllelsen av avtalen ikke kunne forutses ved inngåelsen.


Den annen part skal ved force majeure-hendelser umiddelbart bli underrettet. Det fulle avtaleforhold gjeninntrer så snart force majeure-situasjonen opphører. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med situasjonen.
Dersom force majeure hindrer utførelse av en av partenes vesentlige forpliktelser i mer enn en måned, har hver av partene rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.


1.20 Vesentlig endring i rammebetingelser
Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, som medfører at de økonomiske forpliktelsene for partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.


1.21 Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt med hensyn til innholdet i avtalen, samt om alle forhold de får kjennskap til vedrørende den annen parts forretningsforhold, så som kalkyler, kunderegister, kundeinformasjon, partenes grunnlag for logistikk, datasystemenes funksjoner, dokumenter, rutiner, protokoller etc., som kan knyttes til Avtalen, samt alt som for øvrig er kommet frem i forretningsforholdet, og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er avsluttet.


1.22 Overdragelse
En part skal ikke ha rett til, uten den annen parts skriftlige samtykke, å overdra eller pantsette sine rettigheter eller forpliktelser iht. avtalen. TSO har imidlertid rett til å benytte seg av underleverandører til utførelsen av transportoppdragene, jf punkt 1.19 ovenfor.