Åpenhetsloven

Informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven og grunnleggende menneskerettigheter for Transportsentralen Oslo Holding AS Konsernet 

Virksomheten

Transportsentralen driver sin hovedvirksomhet innen godstransport gjennom et konsern med Transportsentralen Oslo Holding AS som konsernspiss og med datterselskapene Transportsentralen Oslo AS, AS Moss Transportforum, Transportsentralen AS, Blå Kurèr AS og Transportsentralen Oslo Budtjenester AS. Virksomheten er eiet av bileierne og transportoppdragene utføres i hovedsak av aksjonærene og deres ansatte, men i stor grad også av øvrige fast tilknyttede bileiere. I tillegg leies det inn eksterne transportører ved behov. Ved utgangen av 2022 var det samlet 436 biler i virksomme i konsernet.

 

I konsernet ligger også Transportsentralen Oslo Eiendom AS og Moss Transportforum Eiendom AS. Disse selskapene eier og driver eiendommer der transportselskapene driver sin virksomhet fra.

 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022 gjelder for alle selskapene i konsernet. Loven pålegger en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, publisere redegjørelser for våre aktsomhetsvurderinger og besvare informasjonskrav fra allmennheten. Denne redegjørelsen gjelder fra loven trådte i kraft.

 

Redegjørelsen gis felles for konsernet da virksomheten i alle driftsselskapene er sammenfallende og består enten av transport eller eiendomsdrift for å støtte transportvirksomheten, da aktsomhetsvurderingene er gjort i fellesskap for konsernet og siden det ikke er gjort noen negative funn.

 

Vi tar ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre tjenester.

Vi har drevet transportvirksomhet siden 1927 og har tradisjon for å fremme samfunnsansvar gjennom vårt virke og har forpliktet oss til å drive transportvirksomheten på en etisk og bærekraftig forsvarlig måte. Vi har en løpende prosess for å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette arbeidet skjer med hovedvekt på å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, både i forbindelse med levering av egne tjenester og ved innkjøp fra andre.

 

Arbeidet knyttet til åpenhetsloven er forankret i styrene i de ulike selskapene og administrasjonen er bedt om å etablere systemer for etterlevelse av loven, samt å sørge for løpende rapportering til styrene.

 

Som følge av organiseringen er leverandørene våre i all hovedsak selskapets egne aksjonærer eller innleide transportører med tett tilknytning til det selskap de utfører oppdrag for. Konsernets vedtekter og reglementer stiller krav til at medlemmer og fast tilknyttede transportører forplikter seg til å følge selskapets interne etiske regler og at de fult ut opptrer forsvarlig i forhold til lovmessige krav til transportvirksomhet, herunder særlig i forhold til regler knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter.

 

      For å sikre etterlevelse er det tatt inn følgende i det interne regelverket:

 

      «Ved transport som omfattes av en allmenngjort tariffavtale etter allmenngjøringsloven skal             bileier sørge for at eventuelle ansatte arbeidstakere skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger       av den relevante allmenngjøringsforskriften. Dersom bileier ikke oppfyller forpliktelsen, kan TS             holde tilbake nødvendige deler av kjøreoppgjør betalingen for å dekke solidaransvaret, inntil det er       dokumentert at forholdet er bragt i orden.

 

      For at TS skal kunne dokumentere at de oppfyller forpliktelsene etter åpenhetsloven (lov om                   åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal             bileier også gi TS nødvendig tilgang til/kopi av informasjon om virksomheten og til å møte med             bileiers ansatte.

 

      TS kan løpende og ved årskontrollen be om de opplysninger som er nødvendig for å oppfylle                   påseplikten og pliktene etter åpenhetsloven».

 

Som oppfølgning skjer det årlige kontroller av transportørene bl.a. med gjennomgang av arbeidsavtaler og arbeidsforhold.

 

Transportsentralen har også etablert etiske retningslinjer for virksomheten og stiller krav til at leverandører og forretningspartnere som ikke er eiere, opptrer innenfor tilsvarende etiske rammer.

 

Vårt arbeid med kartlegging og risikovurdering

Vi kartlegger alle våre leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko, særlig om grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og bærekraft. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene våre ser vi hen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og Forbrukertilsynets veiledninger og andre relevante kilder.

 

Basert på aktsomhetsvurderingene våre er det vår oppfatning at virksomheten i utgangspunktet medfører begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Transporttjenestene levers for all hovedsak i Norge og våre hovedleverandører er transportører som kjører fast for oss. Når det gjelder de transportører som er medlemmer og aksjonærer i Transportsentralen er disse forpliktet til å følge et bredt sett regler som bl.a. er nedfelt i selskapets vedtekter og interne regler, slik det fremgår ovenfor. Når det gjelder øvrige innlede transportører er disse i forpliktet til å følge reglene for et forsvarlig arbeidsmiljø og øvrige etiske normer som oppstilles.

 

Når det gjelder mulig negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører av annet enn transporttjenester, har vi identifisert at de største risikoene er knyttet til leveranse av renhold av konsernets bygningsmasse, samt anskaffelse av IKT-tjenester og utstyr. I risikovurderingen er det lagt vekt på at alle våre leverandører er basert i land som anses som lavrisiko (primært norske leverandører) og det ikke avdekket uakseptabel risiko ved gjennomgangen av leverandørene.

 

I de tilfeller vi eventuelt avdekker usikkerhet på hvordan leverandøren opptrer i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold eller miljø, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet enten ved krav om endring eller ved å avslutte kontraktsforholdet.

 

Så vel Blå Kurér AS som Transportsentralen Oslo AS er sertifiserte som Miljøfyrtårn og vi anser at satsing på miljøvennlig transport er viktig fremover, med tilpassing til miljøkrav både fra kunder og samfunnet for øvrig. Vi vil også fremover jobbe målrettet for å styrke og bedre miljøsatsingen i konsernet.

 

Henvendelser om selskapene i konsernet administreres felles og vi ber om at du tar kontakt med oss e-post på post@tsoslo.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.

 

Til hovedsiden